വിശുദ്ധവാര തിരുകർമ്മങ്ങൾ

26 | March | 2023
കൊല്ലം ശക്തികുളങ്ങര സെന്റ് ജോൺ ഡി ബ്രിട്ടോ ദൈവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധവാര തിരുകർമ്മങ്ങൾ, 2023 മാർച്ച് 26 മുതൽ ഏപ്രിൽ 9 വരെ