പുതിയ പള്ളിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം

04 | February | 2023
Stone-laying ceremony (പുതിയ പള്ളിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം)